อำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ :


 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเทียบโอนผลการเรียนระดับอุดมศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
  2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบและกลไกในการดำเนินการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับอุดมศึกษา
  3. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และจัดทำฐานข้อมูลที่จำเป็นและเอื้อต่อการดำเนินการระบบธนาคารหน่วยกิตและ
ส่งเสริมการเรียนรู้
  4. ให้คำปรึกษา แนะนำสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการเทียบโอนผลการเรียน และธนาคารหน่วยกิต
  5. เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการศึกษาด้านต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษา 


ติดต่อกลุ่มงาน :   โทร02-039-5620 - 23
   
    
    

  

การจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2560


รื่องที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ

เรื่องที่ 2 ขั้นตอนการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

เรื่องที่ 3 คู่มือวิธีการดูผลการประเมินระดับหลักสูตร ในระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ (CHE QA 3D)

เรื่องที่ 4 ถาม-ตอบ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558


การจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2561

เรื่องที่ 1 การรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
1.1 คู่มือการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสำหรับคณะกรรมการพิจารณารับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา


1.2 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

1.3 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับปรุง)

เรื่องที่ 2 การพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
2.1 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีเกี่ยวกับระบบการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร CHE Curriulum Online (CHECO)

การจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2562

เรื่องที่ 1 คู่มือการปฏิบัติงานระบบการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online (CHECO) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

เรื่องที่ 2 คู่มือการปฏิบัติงานการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามกฎกระทรวงการขอรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

เรื่องที่ 3 การเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ


เรื่องที่ 4 แนวทางการตอบคำถาม และข้อหารือ การพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร


ข่าว/ประชาสัมพันธ์ :


                                  


สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เลขที่ 328 อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-039-5620-23  โทรสาร 02-039-5664
-5