อำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ :

 
1. งานลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร การร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก การแยกประเภทเอกสาร
      การเสนองาน การเวียนหนังสือ การติดตามงาน การส่งเอกสาร การจัดเก็บรักษา  การยืม
      และการทำลายเอกสารราชการ
  2. ประสานงานการจัดทำงบประมาณประจำปี ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ ติดตาม/
      รายงานผลการใช้จ่าย การประสานและรวบรวมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
  3. งานด้านบริหารงานบุคลากร ตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535 แก้ไข
      เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 การปฏิบัติงานล่วงเวลา งานกิจกรรมและงานพิธีการต่างๆ
  4. งานจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ ควบคุมการใช้/จัดหา/ซ่อมแซม/รักษา
  5. งานลงข้อมูล GMIS
  6. งานช่วยอำนวยการนักบริหารของสำนัก
  7. งานพิมพ์เอกสาร/ผลิตเอกสาร
  8. งานประสานการจัดประชุม/สัมมนา นัดหมาย และจัดเตรียมเอกสาร
  9. งานจัดส่งหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่รับทราบให้ ก.พ. ตีราคาคุณวุฒิและแจ้งเวียน
      ให้ ม/ส ทราบ
 10. งานเก็บข้อมูลหลักสูตรเพื่อใช้ในการติดตาม/ค้นหา
 11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

เบอร์ติดต่อ :


 
02-039-5632-33


ข่าว/ประชาสัมพันธ์ :

 

สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เลขที่
328 อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-039-5632-33  โทรสาร 02-039-5664-5