ติดต่อกลุ่มงาน   

อำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ :


 
1.
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการดำเนินงาน
      และมาตรฐานในการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาและพร้อม
     รับการประเมินคุณภาพจากภายนอก
 3. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด
 4. ส่งเสริมการศึกษา วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการอุดมศึกษา
 5. ให้คำปรึกษา แนะนำและประสานงานกับหน่วยงานอื่นและสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
     ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


 
 


สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เลขที่ 328 อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-039-5624-28  โทรสาร 02-039-5664
-5