อำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ :

 
1.
พัฒนาระบบและดำเนินการรับรองวิทยฐานะ
     สถาบันอุดมศึกษา และรับรองมาตรฐาน
     การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
 2.
พัฒนาระบบการเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการ
     ศึกษาระดับอุดมศึกษา การเทียบระดับ การ
     เทียบโอนผลการเรียนระดับอุดมศึกษา
 3.
พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านมาตรฐานการ
     ศึกษา อาทิ ฐานข้อมูลหลักสูตร ฐานข้อมูล
     สถาบัน อุดมศึกษาเพื่อการรับรองมาตรฐาน
     และรับรองวิทยฐานะ  ฐานข้อมูลการเทียบ
     คุณวุฒิ การเทียบระดับและเทียบโอนผล
     การเรียนระดับอุดมศึกษา
 4.
ให้คำปรึกษา แนะนำและประสานงานกับ
     หน่วยงานอื่นและสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง
     สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่
     เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


ติดต่อกลุ่มงาน :

 
กมท.1  
02-039-5611 , 02-039-5629-31
             02-039-5634-35

กมท. 2  02-039-5612, 02-039-5636-39
           (การเทียบคุณวุฒิและรับรองสถาบัน)


ข่าว/ประชาสัมพันธ์ :

      
 


สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เลขที่ 328 อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-039-5611-12, 02-039-5629-31, 02-039-5636-39  โทรสาร 02-039-5664
-5